Metoda

CP2cp2 t

Stroj je součástí technologie tzv. dělené sklizně vlhkého zrna a jeho silážování. Užívá se na zpracování kukuřice a vlhkého zrna různých druhů obilovin, luskovin, a to zejména v chladnějších oblastech, kde úroda nedozrává. Jde o ekonomicky vysoce efektivní způsob posklizňové úpravy,který se v Evropě nejprve prosadil ve Finsku a Anglii. V současnosti se dynamicky rozšiřuje po celé Evropě,a to i ve velmi teplých jižních oblast­ ech. Zemědělci bez rozdílu vlivu regionálních podmínek a odlišností v charakteru chovů, přecházejí na tento způsob zpracování krmiva. Významná úspora nákladů jim umožní zajistit si náskok a následně konkurenceschopnost na trhu s živočišnými produkty.

Přínos

Při zpracování zrna danou metodou bezprostředně při sklizni, se dosahuje bezkonkurenčně nejnižších nákladů. V pod­ mínkách a cenových relacích české repub­ liky jsou úspory v důsledku vyřazení sušení zrna kukuřice 600-1000 Kč/t. Při výnosu okolo
9 t/ha činí náklady podle druhu konzervantů 400-500 Kč/t. V souhrnu tato metoda přináší úsporu nákladů cca 1000 Kč/t. Spotřeba nafty je u válcového drtiče kombinovaného s lisem zhruba 1,5 1/t což je až o 2,5 1/t nižší než např. u kladívkového stroje o stejné výkonnosti a silážního lisu. Navíc se vystačí s jedním traktorem a jednou osobou obsluhy. Krmivo zpracované výše popsaným způsobem obsahuje více vodorozpustných cukrů, je lépe stravitelné a má vyšší využitelnost rozpustného dusíku. Optimalizuje poměr škrobu v bachoru a tenkém střevě, čímž snižuje výskyt bachorové acidózy.

Konzervace

Nástřik konzervantu se provádí pomocí trysek v komoře s lisovacím šnekem. Stroj může vést 1 barel s konzervantem o celkovém objemu 1000 litrů.

Určení

Typ CP2 je určen k provozu na farmě, kde zrno přepravené z pole od sklízecí mlátičky zpracovává a současně ukládá do vaku. Stroj je osazen dvěmi válcovými stolicemi a jeho pohon je zajišfěn přes kloubový hřídel traktoru s výkonem min. 150 k. Podvozek je schválen pro provoz na pozemních komunikacích pro rychlost až 40 km/h. Prvovýrobci, ale i podniky poskytující služby při sklizni mohou využít vysoké variability tohoto stroje. Díky výklopnému zásobníku je možná velmi rychlá výměna drtící jednotky za jednotku určenou pro vakování vedlejších produktů, a stroj pak může lisovat do vaku různé druhy materiálů (cukrovarnické řízky, pivovarnické mláto, siláž, apod.). S touto jednotkou je v případě potřeby možno uskladňovat celé suché zrno do vaku. Operativně je rovněž možné vyměnit lisovací tunel, a zvolit vhodnou velikost podle požadavků na následný denní odběr z vaku. DIsponujeme tunely o velikostech 6,5 a 8 stop. Vlhké zrno se přepraví z pole ke stroji a plní se do zásobníku bud příjmovým šnekovým dopravníkem, nebo je možné použít čelní nakladač. Následně se zrno podrtí a do drcené hmoty se tryskami aplikuje konzervant. Zpracovaný produkt je dále dopraven a vlisován speciálním šnekovým ústrojím do vaku požadovaného průměru. Výsledkem je drcená nakonzervo­vaná hmota s optimální vlhkostí 20 až 40 % (dle druhu materiálu), která je uskladněna při maximálním vytěsnění vzduchu. Stroj umožňuje celoroční využití, jednak jako drtič vlhkého zrna v období sklizně, jednak jako šrotovník pro suché obiloviny ve zbývající části roku. Bez ukládání do vaku může být podrcená a nakonzervovaná hmota vyprazdňována např. do silážní jámy.

Případné vlhčení

Do komory s lisovacím šnekem ústí přívod vody (zpravidla z nezávislé cisterny), sloužící k případnému zvlhčení zrna.